pocitadlo
Ak sa Vám stránky nezobrazujú správne, stiahnite si aktuálny prehliadač napr. Opera 9,64.

Dražby

  • Exekútor vykonáva dražby podľa ustanovení Exekučného poriadku. Vyvolávacia cena, čiže najnižšie podanie, je cena určená znaleckým posudkom, okrem hnuteľných vecí v hodnote do 664 Eur, kedy odhad môže spraviť exekútor sám. Až po prvej neúspešnom dražbe, môže byť znížená cena nehnuteľnosti maximálne na polovicu ceny určenej súdnym znalcom. Cenu je možné takto znížiť iba so súhlasom súdu. Cena hnuteľnej veci po prvej neúspešnej dražbe sa priamo zo zákona znižuje o jednu tretinu. Ak aj opätovná dražba hnuteľnej veci bude neúspešná, môže oprávnený prevziať neúspešne draženú vec za polovicu odhadnej ceny.

  • Dražobnú vyhlášku exekútor vyvesuje na úradnej tabuli exekútora. Každá dražba na nehnuteľnosť sa zverejňuje v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku sa zverejňujú aj dražby hnuteľných vecí, ktorých hodnota prevyšuje 69541 Eur (100 násobok priem. mzdy ...).

  • Záujemca, ktorý sa chce zúčastniť dražby nehnuteľnosti ako dražiteľ, musí pred dražbou zložiť dražobnú zábezpeku vo výške jednej polovice z najnižšieho podania. Ak bol úspešným dražiteľom, najvyššie podanie je povinný zaplatiť do 60 dní. Pri dražbe hnuteľných vecí sa zábezpeka nezkladá. Vydražiteľ musí najvyššie podanie zaplatiť ihneď; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.