pocitadlo
Ak sa Vám stránky nezobrazujú správne, stiahnite si aktuálny prehliadač napr. Opera 9,64.

Rady pre veriteľov (oprávnených).


  • Veriteľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak má zákonným spôsobom priznanú pohľadávku, čiže disponuje exekučným titulom. Čo zákon považuje za exekučný titul, je vysvetlené v sekcii O exekúcii. V exekučnom konaní sa veriteľ nazýva oprávneným.

  • Ak veriteľ nedisponuje exekučným titulom, môže za účelom jeho získania podať žalobu na súde, alebo pred notárom spísať notársku zápisnicu.

  • Ak veriteľ požičiava peniaze, je vhodné notársku zápisnicu spísať ešte pred požičaním peňazí, aby v prípade omeškania dlžníka nemusel čakať na súdne konanie.

  • Veriteľ si môže vopred zabezpečiť svoju pohľadávku niektorým zo zákonných spôsobov zabezpečenia pohľadávky. Najčastejšie zabezpečenie pohľadávky je zriadenie zmluvného záložného práva na nehnuteľnosť alebo na hnuteľnú vec.

  • Veriteľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie ktorémukoľvek exekútorovi, ktorý je vedený v zozname Slovenskej komory exekútorov. Návrh na vykonanie exekúcie môže smerovať aj proti cudzincovi, ktorý má majetok, alebo príjem na území Slovenskej republiky.