pocitadlo
Ak sa Vám stránky nezobrazujú správne, stiahnite si aktuálny prehliadač napr. Opera 9,64.

Rady pre dlžníkov (povinných).


  • Ak Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, čo najskôr navštívte Exekútorský úrad, ktorý vykonáva exekúciu proti Vám. Ak je exekútor zo vzdialeného mesta, kontaktujte sa s exekútorom aspoň telefonicky. Na Exekútorskom úrade takisto pracujú ľudia a netreba sa ich báť. Exekútor nechce zlikvidovať dlžníka. Jeho cieľom je nájsť čo najšetrnejší spôsob vymoženia pohľadávky tak, aby dlžník mohol aj naďalej podnikať. Komunikácia s exekútorom je dôležitá aj preto, aby sa spoločne našlo čo najefektívnejšie vyriešenie finančného problému dlžníka - povinného.

  • Zašlite exekútorovi čo najskôr vyhlásenie o svojom majetku, ak nie Ste schopní jednorázovo vyrovnať Váš záväzok. Môžete tým zabrániť zvyšovaniu nákladov za zisťovanie majetku, ktoré platí dlžník.

  • Počas exekučného konania neprevádzajte majetok podliehajúci exekúcii na iné osoby, pretože tieto prevody nielenže môžu byť neskôr súdom vyhlásené za neplatné, ale zároveň môžete takýmto konaním naplniť niektorú zo skutkových podstát trestného činu, napr. § 239 TZ Poškodzovanie veriteľa.

  • Nevyhýbajte sa preberaniu zásielok, pretože to vôbec nemusí oddialiť exekúciu. Exekučný poriadok umožňuje za splnenia určitých podmienok pokračovať v exekúcii bez toho, aby Ste prevzali zásielku. Potom sa ľahko môže stať, že Vám bude na dražbe predaný majetok bez Vášho vedomia.